IPHONE 7 CONTEST

/IPHONE 7 CONTEST
IPHONE 7 CONTEST 2017-07-25T17:27:50+00:00
CARA-CARA PENYERTAAN
Peraduan bermula dari 5 Julai 2017 dan tarikh akhir penyertaan adalah pada 28 Julai 2017, 12 Tengah malam.Penyertaan yang diterima selepas jam 12 Tengah malam 28 Julai tidak akan diterima dan dikira tidak layak untuk menyertai pertandingan.
 • Buat pembelian minimun sebotol Rose Face Serum bernilai RM50 dalam satu resit @ 10 botol Rose Face Serum dengan diskaun sebanyak 30% yang melayakkan anda menjadi agen secara automatik.
 • Setiap pembelian RM50 dalam satu resit akan melayakkan peserta mendapat satu KUPON LUCKY DRAW @ 10 keping KUPON LUCKY DRAW untuk pembelian 10 botol ROSE FACE SERUM.
 • Simpan KUPON LUCKY DRAW yang bakal diposkan / diberikan  kepada anda sebagai rujukan semasa hari pengumuman pemenang.Pemenang akan diumumkan pada 26 Julai 2017 secara LIVE VIDEO streaming di page Facebook ZEETA PAKAR MAWAR.
TERMA DAN SYARAT PENYERTAAN
TERMA DAN SYARAT
 1. ZEETA LIMITED EDITION IPHONE 7 RED CONTEST (“pertandingan”) dianjurkan oleh RichNine Resources Sdn Bhd (“pihak penganjur”).
 2. Peraduan bermula 5 Julai 2017 dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 28 Julai 2017 jam 12 tengah malam
 3. Penganjur boleh mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya untuk melanjutkan tempoh peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu kepada mana-mana pihak.
 4. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubahsuai mekanisme peraduan, menarik balik atau tamatkan Peraduan ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya tanpa notis terdahulu kepada mana-mana orang
KELAYAKAN
 1. Peraduan ini terbuka kepada SEMUA warganegara Malaysia, berumur 18 tahun dan ke atas, yang tinggal di Malaysia SAHAJA (“Peserta Yang Layak”).
 2. Pekerja Penganjur, ahli gabungan dan / atau syarikat berkaitan dan ahli keluarga terdekat mereka tidak layak menyertai Peraduan ini.
KEPERLUAN PENYERTAAN
  1. Setiap penyertaan WAJIB membeli sekurang-kurangnya RM50/satu botol Rose Face Serum 70ml dalam SATU (1) Resit Pembelian.
  2. Peserta yang Layak MESTI memberikan Nama Penuh, Nombor Kad Pengenalan, Nombor Telefon yang sah, dan Resit Pembelian yang SAH (Penyertaan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan).
  3. Semua kos pengeposan produk ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Peserta yang Layak.
  4. Pemenang akan dipilih secara adil berdasarkan cabutan bertuah secara LIVE STREAMING VIDEO. Keputusan hakim adalah muktamad, konklusif dan tidak boleh diubah. Tiada rayuan lanjut, siasatan dan / atau surat-menyurat akan dilayan.
CARA UNTUK MENYERTAI
  1. Semua pembelian WAJIB melalui website rasmi ZEETA atau melalui Whatsapp atau melalui Agen Sah yang dilantik oleh pihak ZEETA.

(Attn to : Sales Department)
RICHNINE RESOURCES SDN BHD
No. 22-1 Jalan Reko Sentral 4
Reko Business Sentral,
43000,Kajang
Selangor Darul Ehsan.

Monday to Friday from 9.00 am to 6.00 pm

HADIAH

  1. The Prize Winner will receive the following:

Hadiah Utama– Iphone 7 Red Edition 128GB

 1. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah alternatif nilai yang sama, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan secara “As it” dan tidak boleh ditukar atau dijual dengan wang tunai, kredit, barangan atau baucer secara sebahagian atau sepenuhnya dan tidak boleh dipindah milik kepada orang lain.
KELAYAKAN PEMENANG
 1. Kelayakan untuk memenangi Peraduan ini adalah dengan syarat Peserta Layak sepenuhnya mematuhi Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini.
 2. Penyertaan yang tidak lengkap dan / atau kegagalan untuk memenuhi semua atau mana-mana Terma dan Syarat secara automatik akan membatalkan Kelayakan Peserta yang Layak dari Peraduan tanpa notis terlebih dahulu.
 3. Peserta yang Layak boleh mengemukakan lebih daripada satu (1) entri tetapi hanya satu (1) hadiah akan diberikan untuk setiap pemenang hadiah.PENGUMUMAN PEMENANG
 4. Pemenang Peraduan akan diumumkan melalui LIVE STREAMING di facebook page ZEETA PAKAR MAWAR pada 2 Ogos 2017 atau tarikh lain seperti yang diputuskan oleh Penganjur mengikut budi bicara mutlaknya.Pemenang WAJIB untuk hadir sendiri di tempat Penyampaian Hadiah untuk mengumpulkan Hadiah mereka. Walau bagaimanapun, Penganjur mempunyai hak untuk menukar tempat dan / atau masa Penyampaian Hadiah mengikut budi bicara mutlaknya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 5. Pemenang bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kecederaan, ganti rugi atau tuntutan akibat atau timbul daripada penyertaan mereka dalam Peraduan, penggunaan hadiah dan / atau kutipan hadiah mereka. Semua pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan / atau apa-apa kos lain dan / atau apa-apa perbelanjaan lain yang berkaitan yang terlibat untuk menyertai Peraduan ini dan / atau menebus hadiah adalah tanggungjawab Peserta dan Pemenang yang Layak.
SYARAT UMUM
 1. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang berkaitan dengan Peraduan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:-Apa-apa masalah, kerugian atau kerosakan apa jua sifat yang dialami oleh mana-mana pihak disebabkan oleh apa-apa kelewatan dan / atau kegagalan dalam menerima dan menghantar kemasukan akibat dari sebarang gangguan rangkaian, komunikasi atau sistem, gangguan dan / atau kegagalan oleh talian internet yang mengambil bahagian Dan / atau disebabkan oleh penyertaan atau muat turun mana-mana bahan dalam Peraduan. Sekiranya berlaku kesilapan, gangguan dan atau kegagalan itu, Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan oleh mana-mana Peserta Yang Layak untuk menyertai Peraduan pada bila-bila masa.-Apa-apa masalah, perbelanjaan, ganti rugi, kerugian, tuntutan dan tuntutan dari mana-mana sifat terhadap mana-mana Peserta Yang Layak yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan mereka dalam Peraduan dan / atau paparan entri Peserta Layak.
 2. Penganjur berhak mutlak untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang menentukan untuk mengganggu proses kemasukan atau pengendalian Peraduan, untuk bertindak melanggar atau berpotensi melanggar Terma dan Syarat Peraduan ini.
 3. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan, meminda penggantungan atau penangguhan Peraduan sekiranya keadaan yang tidak dijangka melebihi kawalan yang munasabah.
 4. Dengan menyertai Peraduan ini, semua Peserta yang Layak dengan ini menjamin bahawa semua butiran pernyataan peribadi yang diberikan adalah benar, betul, tepat dan lengkap dan mereka telah membaca dan memahami semua Terma dan Syarat Peraduan ini dan bersetuju untuk tidak terikat dengan syarat tanpa syarat.
 5. Dengan menyertai Peraduan ini, semua Peserta yang Layak bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memegang Penganjur yang tidak berbahaya dari dan terhadap apa-apa guaman, tuntutan, kerugian, ganti rugi dan perbelanjaan, termasuk kos perundangan yang munasabah yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan Peraduan.
 6. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menukar, meminda, memadam atau menambah kepada mana-mana Terma dan Syarat ini tanpa notis terlebih dahulu dan Peserta yang Layak akan terikat kepada perubahan tersebut.
 7. Apa-apa Terma dan Syarat yang terpakai bagi Peraduan ini yang menyalahi undang-undang, dilarang atau tidak boleh dilaksanakan di bawah mana-mana undang-undang atau peraturan adalah tidak berkesan sehingga tidak sah, tidak sah, larangan atau tidak boleh dikuatkuasakan tanpa membatalkan peruntukan yang selebihnya.
 8. Dengan menyediakan data peribadi mereka, Peserta disifatkan telah membaca dan memahami Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang boleh didapati di laman web kami www.yeos.com.my dan Peserta juga bersetuju dan bersetuju bahawa data peribadi mereka digunakan untuk Tujuan yang dinyatakan dalam notis itu.
 9. Terma dan Syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan di bawah undang-undang Malaysia.
 10. Untuk keterangan lanjut,hubungi Sales Department kami di  019-2209069 / 013-3308585 atau email ke zeetaofficial@gmail.com.
 • Klik button ‘JOIN SEKARANG’ di atas dan buat pembelian Rose Face Serum.
 • Pihak ZEETA akan menghantar produk pembelian Rose Face Serum berserta KUPON LUCKY DRAW yang mengandungi NO SIRI KUPON anda.
 • Simpan KUPON LUCKY DRAW anda sebagai rujukan dan bukti untuk digunakan semasa hari pengumuman pemenang.
 • Pengumuman pemenang akan dibuat melalui LIVE STREAMING pada 26 Julai 2017 , 11.30 pagi di facebook page Zeeta Pakar Mawar.

Sertai dan dapatkan peluang untuk memenangi Iphone 7 Red Edition 128GB! Beli dan hantar penyertaan anda sekarang!